Polityka prywatności

Home 3K – szybkie remonty

Nasza Polityka Prywatności wynika wprost z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – GDPR), zwane dalej w skrócie RODO.  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca Paweł Przybylski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 3 KROKI Paweł Przybylski, zarejestrowaną w CEiDG pod adresem: 50-561 Wrocław, ul. Niemczańska 39, lok. 5. NIP: 8941043684
Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: pawel@3kroki.pl , tel: +48 574 700 112.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH – POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW i KONTRAHENTÓW

1. CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w następujących celach:

 • Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług / realizację zlecenia na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa: art. 6 ust 1 lit. b. RODO, dane przechowywane przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu).
 • Celów księgowych, w tym wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych (podstawa: art. 6 ust. lit. c. RODO, dane przechowywane przez okres 6 lat).
 • Celów archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, dane przechowywane przez okres 6 lat).
 • Udzielania odpowiedzi na zgłaszane reklamacje – jako spełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c. RODO, dane przechowywane przez okres 6 lat).
 • W celu i zakresie odrębnie określonym, na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: Art. 6 ust.1 lit. a. RODO, dane przechowywane przez okres od udzielenia zgody do jej wycofania).

2. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
 • Prawo do ich sprostowania.
 • Prawo do usunięcia danych (w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 17 RODO).
 • Prawo do ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO).
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody.
 • Prawo do przenoszenia danych (na podstawie zgody lub umowy).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora).
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są przetwarzane. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione/przekazywane następującym podmiotom:

 • przetwarzającym dane w imieniu i na rzecz Administratora, obsługującym lub uczestniczącym w realizacji umowy (np. podwykonawcy, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne, audytowe, księgowe);
 • innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu (np. Poczta Polska, firmy kurierskie, banki);
 • podmiotom z grupy kapitałowej do której należy Stocznia;
 • upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy państwowe,itp.).

5. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w ramach obsługi pakietu biurowego i poczty elektronicznej na serwerach pocztowych Google Workspace. Podmiotem odpowiedzialnym za usługę Google Workspace jest Google LLC z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z FUNKCJONOWANIEM SERWISU INTERNETOWEGO I PROFILI ADMINISTRATORA NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Poniższe zapisy stanowią rozszerzenie zapisów pkt.I Polityki Prywatności w przypadku korzystania przez Państwa z serwisu internetowego Administratora, pod adresem https://3kroki.pl/ oraz jejgo profili firmowych (fanpage) na portalach społecznościowych. Na potrzeby tej części Polityki Prywatności wprowadza się następujące definicje dodatkowe:

 • STRONA INTERNETOWA: Strona internetowa Administratora pod adresem https://3kroki.pl/
 • PROFIL SPOŁECZNOŚCIOWY: Profil (fanpage) Administratora w ramach zewnętrznego serwisu społecznościowego takiego jak np. Facebook, Instagram, TikTok, lub podobnego. 
 • UŻYTKOWNIK: Osoba fizyczna odwiedzająca Stronę Internetową lub Profile Społecznościowe Administratora.

1 FORMULARZE POCZTOWE

Dane osobowe podawane przez Użytkownika w formularzach pocztowych (kontaktowych) na Stronie Internetowej podlegają ochronie, są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom nieuprawnionym. Należą do nich: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres IP.

2. PLIKI COOKIES

Strona Internetowa może używać pliki cookies, będące niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www Administratora i przechowywanymi przez przeglądarkę internetową w urządzeniu Użytkownika. Podczas ponownego połączenia z urządzenia Użytkownika ze Stroną Internetową, rozpoznaje ona urządzenie, z którego łączy się Użytkownik. Informacje zawarte w plikach cookies możliwe są do odczytania wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

 • Gromadzone przez pliki cookies informacje to: adresu IP, typ przeglądarki internetowej, ustawiony język Użytkownika, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych Użytkownika, czas i dacie, lokalizacja oraz informacje przesyłane przez formularz kontaktowy na serwer Administratora.
 • Zgromadzone dane pozwalają Administratorowi na monitorowanie, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Umożliwia to usprawnianie funkcjonowania Strony Internetowej i lepszą nawigację po Stronie Internetowej. 
 • Do monitorowania informacji o Użytkowniku wykorzystywane może być narzędzie Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Pliki cookies pozwalają na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zebrane z plików cookies dane wykorzystywane są jedynie na potrzeby Administratora.
 • Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia w dowolnym momencie opcji gromadzenia plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

Na Stronie Internetowej Administrator wykorzystywać może następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” – umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika;
 • „funkcjonalne” – umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i wyglądu Strony Internetowej;
 • „reklamowe” umożliwiają dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych lepiej dostosowanych do jego zainteresowań.

3 Dodatkowe dane

Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzach kontaktowych na Stronie Internetowej podlegają ochronie, są traktowane jako poufne i nie są udostępniane osobom nieuprawnionym. Należą do nich: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres IP.

4. Odnośniki do innych stron

Strona Internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron www. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady obowiązujące na innych stronach. Po przejściu na inne strony www, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

5. Profile Społecznościowe Administratora w ramach portali społecznościowych